Roof Restitutie Reparatie

Click for larger view

Roof Restitutie Reparatie

Author: E. van Konijnenburg

Publisher: Staatsuitgeverij

Year: 1947

Cover: Hard Cover

Pages: 244

Description: Bedriegen de teekenen niet, zoo heerscht er nog een algemeene onkunde ten aanzien van hetgeen zich op het gebied van den roof van Nederlandsch bezit door den Duitschen bezetter heeft afgespeeld. De ware toedracht van zaken dient echter in breede kringen bekendheid te verkrijgen, daar hieruit resulteert een schadeclaim van 3,6 milliard gulden op Duitschland, zooals is vastgelegd in het te Parijs ingediende "Memorandum of the Netherlands Government containing the claims of the Netherlands to reparations from Germany".Het doel, dat met dit boek wordt nagestreefd, is deze toedracht van zaken in groote lijnen vast te leggen, terwijl tevens de teruggave van het nog te achterhalen Nederlandsche bezit (restitutie) zoomede de schadeloosstelling voor het niet meer te traceeren geroofde bezit (reparatie) in het navolgende haar behandeling vindt. De onderhavige onderwerpen zijn echter zoo uitgebreid, dat slechts een greep kon worden gedaan uit de vele gegevens die ter beschikking zijn.

Note: Nederlandstalig

Catalog Ident for ordering: S22754

€ 15,00Location Code of book in the book store: V056.

Important Note:

When ordering books always use our catalog ident for reference.

Dutch Customers: ship­ment straight away after order.

Customers Abroad The Netherlands: shipment after payment of Pro Forma invoice.

Read our Terms of Delivery and Payment before orde­ring or transferring any money.

 


Visit the site of the webdesign office!